Projecte de

Basses a La Selva

Recuperació d‘hàbitats aquàtics per a tortugues i amfibis a Caldes de Malavella.

Els ambients aquàtics de La Selva (Girona) estan patint processos de degradació, per la destrucció de masses d’aigua, la fragmentació per infraestructures, la contaminació, la disminució dels cabals, i la proliferació d’espècies exòtiques que causen un fort impacte ecològic.

La tortuga d’estany (Emys orbicularis) encara manté a la plana de La Selva les poblacions més abundants de Catalunya. Aquesta espècie ocupa rierols tranquils, basses, aiguamolls i llacunes; sempre de terra baixa i preferentment amb aigües netes i bona cobertura de vegetació.

Jove metamòrfic de gripau d’esperons ©Iago Pérez Novo

L’objectiu del projecte és la recuperació d’hàbitats aquàtics per afavorir les poblacions de la tortuga d’estany  (Emys orbicularis) i també del gripau d’esperons (Pelobates cultripes), espècie que ha patit una forta disminució en les darreres dècades, així com d’altres amfibis i la biodiversitat aquàtica en general.

Amb el suport d’Andrena, La Sorellona ha excavat una basses temporània en una finca agrícola, i també hi restaurarà un prat de dall.

S’ha millorat també l’estat ecològic de la bassa de Can Rufí,  la qual es trobava en condicions pèssimes (aigua tèrbola i amb “bloom” algal), a causa de la forta invasió per gambúsies i tortugues exòtiques. La bassa es va buidar mitjançant bombes, s’en va extreure part del sediment anòxic, i s’en van eliminar tortugues i peixos exòtics. Actualment la bassa es troba en procés de recuperació; ha guanyat transparència i hi han criat libèl·lules i el gripau d’esperons, un dels amfibis més amenaçats d’Europa.

Per aconseguir la plena recuperació de l’hàbitat, és molt important que no s’hi tornin a alliberar animals domèstics en aquesta bassa!

Amb aquestes restauracions, s’ha millorat la connectivitat amb altres hàbitats aquàtics, enfortint la possibilitat de metapoblacions.

Aigües tèrboles

La introducció de peixos com la gambúsia o la carpa, i de tortugues exòtiques, altera fortament els ecosistemes aquàtics. Estanys d’aigües transparents poden esdevenir ambients tèrbols i verds (per l’augment d’algues unicel·lulars a l’aigua), perdent biodiversitat i empobrint-se. La presència excessiva d’ànecs domèstics, sobretot si s’els alimenta artificialment, també pot embrutar les basses.

Per preservar la qualitat ecològica dels nostres estanys, és crucial que evitem introduir-hi animals domèstics.

Bassa de Can Rufí, Caldes de MalavellaBassa de Can Rufí, Caldes de Malavella

La Sorellona

La Sorellona és una associació nascuda a Girona el 2013, i que treballa en el disseny i la realització de diverses activitats d’educació ambiental, amb l’objectiu principal de descobrir i aprendre de la natura. Organitza campaments per a joves, voluntariat ambiental, i ciència per a tots els públics, basant-se principalment en el medi fluvial.