AIGUAMOLLS AL NOSTRE SERVEI. Perquè cal restaurar aiguamolls? (3ª part)

Depuració dels nitrats amb aiguamolls a la Plana de Vic. És possible?

Quan són dissenyats amb cura i ubicats en punts estratègics, els aiguamolls són altament efectius en l’eliminació de contaminants. Per tant, en zones contaminades com la Plana de Vic, seria molt interessant restaurar aiguamolls i posar-los “en servei”. És un problema de contaminació difosa i requereix una mirada a escala de paisatge. Més que una sola zona humida de grans dimensions, seria convenient un rosari de petites zones humides, estratègicament repartides per la conca d’alguna de les nombroses rieres, afluents del Mèder o del Gurri.

Respectar la vegetació de ribera associada a torrents, rius i recs també seria molt interessant per disminuir la contaminació que arriba a aquests cursos d’aigua.

La restauració de petits aiguamolls hauria de poder-se integrar de forma relativament fàcil als territoris agrícoles, perquè només cal dedicar-hi una part petita de terreny, entre un 1% i un 5% de les finques (fins a 15% si les practiques són molt intensives) podria ser suficient, segons alguns estudis. A més, els llocs més idonis per interceptar escorrentia rica en contaminants, solen ser punts on l’aigua s’hi entolla de forma natural, amb la qual cosa solen tenir una menor productivitat agrícola.

Els costos d’executar actuacions com aquestes són assequibles (fig,1), amb un manteniment molt baix, si els projectes estan ben executats i planificats. Seria positiu destinar bonificacions a aquells propietaris que poguessin dedicar una petita part de les seves finques a aquests estanys desnitrificadors.

Growing Wetlands for Clean Water – The Wetlands Initiative 2015

Fig. 1 Relació entre els costos de diversos sistemes de reducció del nitrogen.

La biodiversitat de la Plana de Vic també es veuria afavorida, ja que aquestes petites zones humides són refugis per a ocells, libèl·lules, amfibis i altres animals.

Els aiguamolls i la crisi climàtica

El nostre món pateix dues emergències: la crisi climàtica i el col·lapse dels ecosistemes. És urgent encarar aquestes crisis, per evitar que el nostre sistema de vida entri en una profunda decadència. Els aiguamolls ens poden ajudar molt en la mitigació de la crisi climàtica, i el paper d’aquests ecosistemes hauria de ser important en les estratègies de transició cap a societats amb un menor impacte ecològic.

Preservar i enfortir zones humides protectores augmentaria la nostra resiliència enfront als fenòmens extrems, com sequeres i inundacions. Milloraria la qualitat de les aigües superficials i subterrànies. Esponjaria les inundacions, disminuint-ne els danys, i moderarien del clima.

Defensar el món natural i defensar el clima, és defensar allò que ha permès que la societat humana existeixi.

Hi ha algun repte que tingui una transcendència igual? Posem-nos-hi.

 

Article aparegut al diari El9Nou juliol 2019

Si t'ha agradat aquesta publicació, comparteix-la a les xarxes socials

Compartició en facebook
Facebook
Compartició en twitter
Twitter
Compartició en linkedin
LinkedIn
Compartició en email
Email

Escriu un comentari

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Últimes noticies