La vida aquàtica

L’aigua és el sistema circulatori de la biosfera, i fa possible la vida a la Terra.

Els hàbitats aquàtics ben conservats realitzen funcions ecològiques tan fonamentals com : el subministrament d’aigua neta per al consum humà, la depuració natural de contaminants, esmorteeixen les inundacions i els temporals marins, protegeixen contra l’erosió, actuen com a captadors de carboni, regulen el clima a diferents escales geogràfiques retenen i exporten sediments i nutrients, funcionen com a zones de càrrega d’aqüífers, estabilitzen les costes, actuen com a zona d’esmorteïment dels temporals marítims, i són reservoris de biodiversitat.

La salut dels ecosistemes aquàtics es defineix per la qualitat i la quantitat de l’aigua, la connectivitat amb el paisatge, les condicions de l’hàbitat i la diversitat d’espècies animals i vegetals.

Potamogeton natans ©Willem Kolvoort

La biodiversitat de les aigües dolces ha sofert un enorme declivi des de 1970. Les poblacions d’espècies aquàtiques han caigut un 84% 

(Deep dive into Freshwater. Living Planet Report, WWF 2020)

Els ecosistemes d’aigua dolça són l’hàbitat de més de 100.000 espècies conegudes de peixos, mol·luscs, rèptils, insectes, plantes i mamífers. A pesar d’ocupar menys del 1% de la superfície de la Terra, acullen un terç de tots els vertebrats.

Són els hàbitats més amenaçats de la Terra, afectats per la fragmentació i la destrucció; les espècies invasores; la sobrepesca; la contaminació; les pràctiques forestals; les preses i infraestructures hidràuliques; les extraccions d’aigua i el canvi climàtic.

Les zones humides han disminuït la seva superfície més d’un 50% des de 1900. La tendència per a les espècies d’aigua dolça es alarmant. Els peixos d’aigua dolça és el grup de vertebrats que ha patit el rati d’extinció més gran al llarg del segle XX.

Freshwater Living Planet Index WWF 2018

Segons l’informe de l’Estat de la Natura 2020, només el 40% de rius i zones humides de Catalunya compleixen els estàndards de qualitat fixats per la Directiva Marc de l’Aigua i la pèrdua de biodiversitat és d’un 54% per a les espècies que viuen en rius, llacs i aiguamolls. 

Recursos