Objectiu Nitrats

Projecte Bioreactors

Mitigació de la contaminació per nitrats mitjançant restauració ecològica

 

La contaminació per nitrats. Un problema de resiliència climàtica.

La presència de compostos nitrogenats és el problema de contaminació difusa més important a les aigües subterrànies de Catalunya. Un 68% de les masses d’aigua subterrànies del Districte Fluvial de Catalunya estan en mal estat i l‘origen d’aquesta contaminació és principalment agrària (Agència Catalana de l’Aigua, Document Impress 2019).

Nitrats ACA mapa

Estat químic de les aigües subterrànies. Font: ACA, Document Impress, 2019


Marc normatiu:
Directiva 2000/60/CE Marc de l’aigua
Directiva 2006/118/EC, relativa a la protecció de les aigües subterrànies.

L’amoníac atmosfèric i la contaminació de l’aire

L’amoníac atmosfèric és un dels factors causants de la contaminació per partícules, amb greus implicacions per a la salut. Les emissions d’amoníac s’originen de les activitats agrícoles i industrials.

Mapa de hotspots d’amoníac atmosfèric segons NATURE (2018) Industrial and agricultural ammonia point sources exposed Van Damme, M. et al.
 Mapa de hotspots d’amoníac atmosfèric segons NATURE (2018) Industrial and agricultural ammonia point sources exposed Van Damme, M. et al.

Marc normatiu:
Directiva 2008/50/CE, relativa a la qualitat de l’aire.

Objectius del projecte

  • Prevenir i mitigar la contaminació de nitrats d’origen agrari a les aigües superficials i subsuperficials.
  • La restauració, a escala de conca, d’ecosistemes desnitrificadors: aiguamolls, vegetació de ribera i prats de dall, en aquells punts on siguin més efectius en l’eliminació de contaminants.
  • Demostrar com la recuperació de les funcions ecològiques del paisatge, pot ajudar a gestionar problemes de contaminació i salut pública.

infografía desnitrificació
Infografia idealitzada sobre ecosistemes desnitrificadors

Els ecosistemes poden ser altament efectius en l’eliminació de contaminants.

  • La desnitrificació és una de les funcions dels aiguamolls i boscos de ribera.
  • La desnitrificació és resultat de l’activitat bacteriana, en condicions d’anòxia (absència d’oxigen) típiques dels sediments i els sòls amarats d’aigua.
  • Els nitrats són transformats en nitrogen gasós i innocu (N2), el qual és retornat a l’atmosfera. 

Estratègia del projecte

Identificar els punts amb més potencial desnitrificador

És un problema de contaminació difosa i requereix una mirada a escala de paisatge.

Rebem assessorament biogeoquímic de científiques del CEAB-CSIC, hidrogeològic del Dr. Josep Mas-Pla, de l’ICRA – UdG, i hidromorfològic i executiu per part de MN Consultors.

Actualment estem en converses amb propietaris de finques pre-seleccionades. 

Ens emmarquem en l’estratègia Natural Climate Solutions.

Passeport et. al (2013) Ecological Engineering Practices for the Reduction of Excess Nitrogen in Human-Influenced Landscapes: A Guide for Watershed Managers. Environmental Management Passeport et. al (2013) Ecological Engineering Practices for the Reduction of Excess Nitrogen in Human-Influenced Landscapes: A Guide for Watershed Managers. Environmental Management