Projecte de

Basses a la Selva

Recuperant estanys per a la biodiversitat

Espècies trobades al mostreig de maig 2020: gripau d’esperons, espinós, reineta, serp d’aigua

L’objectiu és la recuperació d’ecosistemes aquàtics a l’area de La Selva (Girona), afavorint la biodiversitat, i especialment els amfibis com el gripau d’esperons (Pelobates cultripes). Aquesta espècie ha patit una forta disminució en les darreres dècades. Els ambients aquàtics d’aquesta regió estan patint processos de degradació, així que projectes com aquest, són molt necessaris.

Amb el suport d’Andrena, La Sorellona va excavar una bassa temporània en una finca agrícola, i va millorar l’estat ecològic de la bassa de Can Rufí.  

La Bassa de Can Rufí es trobava en condicions pèssimes (aigua tèrbola i amb “bloom” algal), a causa de la forta invasió per gambúsies i tortugues exòtiques. La bassa es va buidar, s’en va extreure part del sediment anòxic, i s’en van eliminar tortugues i peixos exòtics.

Actualment la bassa es troba en procés de recuperació; ha guanyat transparència i hi crien moltes libèl·lules i el gripau d’esperons, un dels amfibis més amenaçats d’Europa. Aquesta bassa participa en el projecte ESCANYAGATS, de recuperació de l’espinós, un peix que, a Girona, es troba amenaçat pel canvi climàtic i la contaminació dels rius.

Amb aquestes restauracions, s’ha millorat la connectivitat amb altres hàbitats aquàtics, enfortint la possibilitat de metapoblacions.

Aigües tèrboles / Aigües transparents

 

La terbolesa verda és resultat de la proliferació del fitoplàncton (algues unicel·lulars de l’aigua), que proliferen causant un “bloom” algal. Això depèn del nivell de nutrients de l’aigua, però també de pertorbacions en la xarxa tròfica, com l’abundància d’espècies que depreden el zooplàncton herbívor, i que remouen el sediment, enviant més nutrients a la columna d’aigua.

L’estat d’un ecosistema són les seves condicions actuals. Per unes mateixes condicions ambientals, un ecosistema pot tenir diversos estats. Aquest és el fonament dela teoria ecològica dels ESTATS ESTABLES ALTERNATIUS.

Els estanys poden tenir dos estats estables: un estat transparent, dominat per la vegetació aquàtica, i un estat tèrbol, dominat per una elevada biomassa d’algues.  De vegades és necessària la biomanipulació per recuperar l’estat transparent. Veure article de Marten Scheffer et al. Alternative equilibria in shallow lakes

La introducció de peixos com la gambúsia o la carpa, i de tortugues exòtiques, altera fortament els ecosistemes aquàtics. La presència excessiva d’ànecs domèstics també pot embrutar les basses.

Bassa de Can Rufí, abans i després de la restauració

Per preservar la qualitat ecològica dels nostres estanys, és crucial que evitem introduir-hi animals: peixos, crancs, tortugues…

La Sorellona

La Sorellona és una associació que treballa en la realització d’activitats d’educació ambiental, per descobrir i aprendre de la natura. Organitza campaments per a joves, voluntariat ambiental, i ciència per a tots els públics, basant-se principalment en el medi fluvial.