Molleres del Pirineu

“Les molleres, prats constantment xops d’aigua, que hom ha de travessar amb cura per no enfonsar els peus entre el tou de molses o d’herbes o ficar-los als petits clots que solen amagar, són abundants a l’alta muntanya. Ocupen aquells llocs en què el nivell de l’aigua freàtica es manté proper a la superfície, com són les clotades on s’acumula l’aigua de pluja o de la fosa de les neus, els planells on els rierols divaguen formant amples meandres, les vores dels estanys i dels corrents d’aigua calmosos.

La superfície de les molleres es sovint molt irregular; hi pot haver alguns bassiols només mig secs al ple de la calor, llocs plans sempre amarats d’aigua, petits sots inundats, com també grosses gleves o bonys quasi eixuts, on s’aventuren diverses plantes que defugen la humitat excessiva i on creixen, fins i tot, diverses mates i arbrets.”

Josep Vigo, L’alta muntanya catalana: flora i vegetació.

El Grup de Recerca de Geobotànica de la Universitat de Barcelona fa temps que estudia i fa conservació a les molleres del Pirineu, hàbitats que tenen un enorme interès i són molt rars a Catalunya. Les TORBERES ALTES ACTIVES són un Hàbitat d’interès prioritari per la Unió Europea (HIC 7110*) .

Situades en àrees molt plujoses, el sòl es renta molt, i resta sovint inundat. La matèria orgànica es descomposa molt lentament, es va acumulant com a torba, i es formen les torberes, que al Pirineu són molt rares.

Tancat de les Comes de Rubió ©GeoVeg
Detall del tancat de Comes de Rubió, on s’aprecia l’efecte de l’herbivoria sobre el creixement i la floració vegetal.

Atenuar els efectes de la pressió ramadera sobre les molleres

Aquestes molleres, totes dins el Parc Natural de l’Alt Pirineu, estan sotmeses a una forta pressió ramadera. Els hàbitats humits són especialment sensibles al trepig del bestiar, el qual causa danys a la vegetació, EROSIÓ i COMPACTACIÓ del sòl. També altera la qualitat de l’aigua, per l’augment de terbolesa i  l’eutrofització causada pels fems i nutrients que arriben a l’aigua.

Les actuacions que s’han dut a terme, amb el suport d’Andrena, són:

  • Construcció de tres tanques d’exclusió de pastura en molleres especialment sensibles:
    • Comes de Rubió
    • Guerossos
    • Farrera
  • Seguiment de la dinàmica i estructura de la vegetació, de la química de les aigües i de la estructura dels sòls.

El Grup de Recerca de Geobotànica elaborarà un informe que incorporà la informació sobre l’efecte i l’eficàcia de les tanques d’exclusió ramadera. Se’n derivaran un seguit de recomanacions pel bon ús ramader d’aquests sistemes.

Aquest projecte compta amb el recolzament del Parc Natural de l’Alt Pirineu.