Projecte de

Objectiu Nitrats

 

Mitigació de la contaminació per nitrats mitjançant restauració ecològica

El problema: contaminació de l’aigua

La presència de compostos nitrogenats és el problema de contaminació difusa més important de les aigües subterrànies de Catalunya. Un 41% de les masses d’aigua subterrànies catalanes estan en mal estat (concentracions de nitrats per sobre de 50 mg / L). L’origen d’aquesta contaminació és principalment agrícola (Agència Catalana de l’Aigua, 2016).

 

Marc normatiu:
Directiva 2000/60 / CE Marc de l’Aigua
Directiva 2006/118 / EC, relativa a la protecció de les aigües subterrànies.

El problema: contaminació de l’aire

L’amoníac atmosfèric és un dels factors causants de la contaminació per partícules, amb greus implicacions per a la salut. Les emissions d’amoníac tenen el seu origen en les activitats agrícoles i industrials.

Mapa de hotspots d’amoníac atmosfèric segons NATURE (2018) Industrial and agricultural ammonia point sources exposed Van Damme, M. et al.

Marc normatiu:
Directiva 2008/50 / CE de Parlament Europeu i de Consell, de 21 de maig de 2008, relativa a la qualitat de l’aire

Objectius de el projecte

  • Prevenir i mitigar la contaminació per nitrats d’origen agrari en les aigües superficials i subsuperficials.
  • La restauració ecològica d’ecosistemes desnitrificadors: aiguamolls, vegetació de ribera i prats de sega.
  • Demostrar com la recuperació de les funcions ecològiques podria ajudar a gestionar problemes de contaminació i salut pública.
Ecosistemes desnitrificadors en un entorn agrícola. ©The Wetlands Initiative

Els aiguamolls són altament efectius en l’eliminació de contaminants, quan la seva restauració es basa en la hidrogeologia.

La desnitrificació

  • Els aiguamolls i boscos de ribera exerceixen una funció de desnitrificació.
  • La desnitrificació és el resultat de l’activitat bacteriana, en condicions d’anòxia (absència d’oxigen) típiques dels sediments dels aiguamolls i dels sòls saturats d’aigua.
  • Els nitrats són transformats en nitrogen gasós i innocu (N2), el qual és retornat a l’atmosfera.

 

Estratègia de el projecte

 

En el context d’una regió agrícola altament contaminada (la Plana de Vic), seleccionar aquells punts on, per la seva hidrologia, podria ser més efectiu restaurar ecosistemes que interceptin una major proporció de nitrats. És un problema de contaminació difusa i, per Tant, requereix una mirada a escala de paisatge.

Andrena ha realitzat un estudi teòric previ, per preparar un projecte pilot de restauració. Vam rebre assessorament científic biogeoquímic d’especialistes de l’CEAB-CSIC, hidrogeològic del Dr. Josep Mas-Pla, de ICRA – UdG, i hidromorfològic i executiu per part de MN Consultors.

Actualment estem conversant amb propietaris de finques pre-seleccionades.

Volem emmarcar en l’estratègia Natural Climate Solutions.

Aiguamoll restaurat en una finca agrícola del Midwest americà. ©The Wetlands Initiative
Passeport et. al (2013) Ecological Engineering Practices for the Reduction of Excess Nitrogen in Human-Influenced Landscapes: A Guide for Watershed Managers. Environmental Management