Projecte deBasses temporànies a l'Albera

Els estanys temporals mediterranis, ambients poc coneguts d’extraordinària riquesa.

Can Torres és una explotació vitivinícola ecològica de 75 hectàrees situada al peu de l’Albera, en un típic ambient mediterrani de terraprim. A la finca, entre dòlmens i vinyes, trobem els estanys temporals de la Gutina, ambients d’extraordinària riquesa florística, faunística i paisatgística. Aquests hàbitats són considerats d’interès prioritari per la Unió Europea (*3170 Basses i tolls temporers mediterranis).Tot i que les basses temporals són molt valuoses per la seva singular biodiversitat, són sistemes profundament amenaçats a nivell mundial degut a la facilitat per fer-los desaparèixer i per ser considerats, per la població en general i sovint també per l’administració, com aiguamolls de segona categoria.

Un acord de custòdia agrària

La gestió d’aquests hàbitats dins d’una explotació agrària, gràcies a un acord de custòdia entre els propietaris i IAEDEN-GOB Menorca, és un repte que pot ser un referent a nivell de país.

La recuperació de la bassa del Prat dels Rosers frenarà, durant les llevantades, la inundació de les vinyes de la finca de Can Torres.

Estany temporal del Prat dels Rosers, hivern 2017  © Grup d’Ecologia Aquàtica, UVic
Estany temporal del Prat dels Rosers, hivern 2017  © Grup d’Ecologia Aquàtica, UVic

Actuacions

Restauració de l’antiga bassa temporal del Prat dels Rosers dessecada a principi de segle XX. Ha permès afavorir la flora i fauna, a més de frenar la inundació de les vinyes de la finca.

La recuperació d’un nou estany  ha permès afavorir les metapoblacions i la biodiversitat de la zona, donant més solidesa i estabilitat al sistema de la Gutina.

Caracterització geomorfològica i hidrològica de les llacunes de la Gutina, amb el propòsit d’establir les pautes de restauració i estudiar les característiques del drenatge vinculat a la zona d’acumulació del Prat dels Rosers (sistema de recs i drenatge).

Estudi del banc de llavors al laboratori de la Universitat de Vic, que ha permès preveure la futura recuperació dels hidròfits.

Inventari florístic de les basses. Entre les espècies aparegudes a la nova bassa restaurada, cal destacar Elatine brochonii , espècie lligada a hàbitats d’inundació temporània i molt amenaçada.

Seguiment limnològic de les basses  Mesures de variables ambientals de l’aigua, avaluació de l’estat ecològic amb els índexs QAELSe2010 i ECELS. Seguiment dels invertebrats.

Seguiment dels amfibis.

Estany de la Cardonera, hivern 2015 ©Iaeden
Estany de la Cardonera, hivern 2015 ©Iaeden

Donacions

Vols ajudar-nos a seguir amb aquesta feina? Destinem el 100% de les donacions rebudes als projectes de restauració.