Molleres del Pirineu

“Les molleres, prats constantment xops d’aigua, que hom ha de travessar amb cura per no enfonsar els peus entre el tou de molses o d’herbes o ficar-los als petits clots que solen amagar, són abundants a l’alta muntanya. Ocupen aquells llocs en què el nivell de l’aigua freàtica es manté proper a la superfície, com són les clotades on s’acumula l’aigua de pluja o de la fosa de les neus, els planells on els rierols divaguen formant amples meandres, les vores dels estanys i dels corrents d’aigua calmosos.

La superfície de les molleres es sovint molt irregular; hi pot haver alguns bassiols només mig secs al ple de la calor, llocs plans sempre amarats d’aigua, petits sots inundats, com també grosses gleves o bonys quasi eixuts, on s’aventuren diverses plantes que defugen la humitat excessiva i on creixen, fins i tot, diverses mates i arbrets.”

Josep Vigo, L’alta muntanya catalana: flora i vegetació.

El Grup de Recerca de Geobotànica de la Universitat de Barcelona fa temps que estudia i fa conservació a les molleres del Pirineu, hàbitats que tenen un enorme interès i són molt rars a Catalunya. Les TORBERES ALTES ACTIVES són un Hàbitat d’interès prioritari per la Unió Europea (HIC 7110*) .

Situades en àrees molt plujoses, el sòl es renta molt, i resta sovint inundat. La matèria orgànica es descomposa molt lentament, es va acumulant com a torba, i es formen les torberes, que al Pirineu són molt rares.

Tancat de les Comes de Rubió ©GeoVeg
Tancat de les Comes de Rubió ©GeoVeg
Detall del tancat de Comes de Rubió, on s’aprecia l’efecte de l’herbivoria sobre el creixement i la floració vegetal.

Atenuar els efectes de la pressió ramadera sobre les molleres

Aquestes molleres, totes dins el Parc Natural de l’Alt Pirineu, estan sotmeses a una forta pressió ramadera. Els hàbitats humits són especialment sensibles al trepig del bestiar, el qual causa danys a la vegetació, EROSIÓ i COMPACTACIÓ del sòl. També altera la qualitat de l’aigua, per l’augment de terbolesa i  l’eutrofització causada pels fems i nutrients que arriben a l’aigua.

Les actuacions que s’han dut a terme, amb el suport d’Andrena, són:

  • Construcció de tres tanques d’exclusió de pastura en molleres especialment sensibles:
    • Comes de Rubió
    • Guerossos
    • Farrera
  • Seguiment de la dinàmica i estructura de la vegetació, de la química de les aigües i de la estructura dels sòls.

El Grup de Recerca de Geobotànica elaborarà un informe que incorporà la informació sobre l’efecte i l’eficàcia de les tanques d’exclusió ramadera. Se’n derivaran un seguit de recomanacions pel bon ús ramader d’aquests sistemes.

Aquest projecte compta amb el recolzament del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Donacions

Vols ajudar-nos a seguir amb aquesta feina? Destinem el 100% de les donacions rebudes als projectes de restauració.