Projecte deObjectiu Nitrats

Mitigació de la contaminació per nitrats mitjançant restauració ecològica

El problema: contaminació de l’aigua

La presència de compostos nitrogenats és el problema de contaminació difusa més important a les aigües subterrànies de Catalunya. Un 41% de les masses d’aigua subterrànies a Catalunya estan en mal estat (concentracions de nitrats per sobre de 50 mg/L). L’origen d’aquesta contaminació és principalment agrícola (Agència Catalana de l’Aigua, 2016)


Marc normatiu:
Directiva 2000/60/CE Marc de l’aigua
Directiva 2006/118/EC, relativa a la protecció de les aigües subterrànies.

El problema: contaminació de l’aire

L’amoníac atmosfèric és un dels factors causants de la contaminació per partícules, amb greus implicacions per a la salut. Les emissions d’amoníac s’originen de les activitats agrícoles i industrials.

Mapa de hotspots d’amoníac atmosfèric segons NATURE (2018) Industrial and agricultural ammonia point sources exposed Van Damme, M. et al.
Mapa de hotspots d’amoníac atmosfèric segons NATURE (2018) Industrial and agricultural ammonia point sources exposed Van Damme, M. et al.

Marc normatiu:
Directiva 2008/50/CE, relativa a la qualitat de l’aire.

Objectius del projecte

  • Prevenir i mitigar la contaminació de nitrats d’origen agrari a les aigües superficials i subsuperficials.
  • La restauració, a escala de conca, d’ecosistemes desnitrificadors: aiguamolls, vegetació de ribera i prats de dall, en aquells punts on siguin més efectius en l’eliminació de contaminants.
  • Demostrar com la recuperació de les funcions ecològiques del paisatge, pot ajudar a gestionar problemes de contaminació i salut pública.
Ecosistemes desnitrificadors en un entorn agrícola. ©The Wetlands Initiative
Ecosistemes desnitrificadors en un entorn agrícola. ©The Wetlands Initiative

Els aiguamolls poden ser altament efectius en l’eliminació de contaminants.

La desnitrificació

  • La desnitrificació és una de les funcions dels aiguamolls i boscos de ribera.
  • La desnitrificació és resultat de l’activitat bacteriana, en condicions d’anòxia (absència d’oxigen) típiques dels sediments i els sòls amarats d’aigua.
  • Els nitrats són transformats en nitrogen gasós i innocu (N2), el qual és retornat a l’atmosfera.

Estratègia del projecte

En el context d’una regió agrícola altament contaminada (la Plana de Vic), seleccionar aquells punts on, per la seva hidrologia, seria  més efectiu restaurar ecosistemes que interceptin una major proporció de nitratsÉs un problema de contaminació difosa i, per tant, requereix una mirada a escala de paisatge.

Andrena ha realitzat un estudi teòric previ, per preparar un projecte pilot de restauració. Rebem assessorament biogeoquímic de científiques del CEAB-CSIC, hidrogeològic del Dr. Josep Mas-Pla, de l’ICRA – UdG, i hidromorfològic i executiu per part de MN Consultors.

Actualment estem en converses amb propietaris de finques pre-seleccionades.

Ens emmarquem en l’estratègia Natural Climate Solutions.

Aiguamoll restaurat en una finca agrícola del Midwest americà. ©The Wetlands Initiative
Aiguamoll restaurat en una finca agrícola del Midwest americà. ©The Wetlands Initiative
Passeport et. al (2013) Ecological Engineering Practices for the Reduction of Excess Nitrogen in Human-Influenced Landscapes: A Guide for Watershed Managers. Environmental Management
Passeport et. al (2013) Ecological Engineering Practices for the Reduction of Excess Nitrogen in Human-Influenced Landscapes: A Guide for Watershed Managers. Environmental Management

Donacions

Vols ajudar-nos a seguir amb aquesta feina? Destinem el 100% de les donacions rebudes als projectes de restauració.